OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-03-2019 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 109 odbędzie się druga  licytacja 1/2 udziału ograniczonego prawa rzeczowego położonego:58-100 Świdnica, ul. Saperów 12/6, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy (Adres spółdzielni:58-100 Świdnica, ul.M.Skłodowskiej-Curie 8).

Ograniczone prawo rzeczowe: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 6, o pow.użytkowej 43,85 m2 oraz pomieszczenie przynależne–piwnica o pow. 4,10m2, łączna powierzchnia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą wynosi 47,95 m2, położonego na II piętrze bloku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Saperów 12 w Świdnicy. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Budynek w dobrym stanie technicznym, docieplony. Lokal przyłączony do pełnej sieci infrastruktury, w tym C.O. z sieci. Lokal nie jest zamieszkiwany. Dla w/w prawa nie urządzono KW.
Suma oszacowania 1/2 udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wynosi 67 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 44 666,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przystępujący do przetargu powinni złożyć pełnomocnictwo szczególne notarialne. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w    kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 13-03-2019 r. godz.13:00. Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Jolanta Płaza