OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 50291

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-05-2019 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 207 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 58-100 Świdnica, ul. Kolejowa 12/4, dla którego  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 50291   [NKW: SW1S/00050291/7].

Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku mieszkalnego i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, skrytki, spiżarki i korytarza o powierzchni użytkowej 95 m 2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 9 m 2. Z prawem własności lokalu wiąże się udział 1516/10000 w części wspólnej, którą stanowi grunt (dz. nr 1056-SW1S/00036185)  oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Suma oszacowania wynosi 184 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 122 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Przystępujący do przetargu powinni złożyć pełnomocnictwo szczególne notarialne.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 28-05-2019 r., godz.11:00.Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Jolanta Płaza