OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-05-2019 r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 207 odbędzie się pierwsza licytacja  6878/10000 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej: lokal mieszkalny nr 7-7a położony w Świdnicy, ul.Kolejowa 17, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 58660   [NKW: SW1S/00058660/1].

Lokal usytuowany jest  na III piętrze budynku wielorodzinnego i ma powierzchnię użytkową 121,51 m2 plus pomieszczenia przynależne piwnica o pow.5,91 m2 i 4,99 m2. Na udział w wys. 6878/10000 (lokal nr 7) składają się 2 pokoje, kuchnia, łazienka.WC dla lokalu na półpiętrze.Z prawem własności lokalu wiąże się udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia(dla całego lokalu), które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 1137/10000.
Suma oszacowania 6878/10000 niewydzielonej części  nieruchomości lokalowej wynosi: 122 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanty Płaza, ul.Wałbrzyska 14a/2 lub na konto komornika:Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Przystępujący do przetargu powinni złożyć pełnomocnictwo szczególne notarialne.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 28-05-2019 r. o godz.10:00. Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Jolanta Płaza