OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI
nr KW 16108

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-05-2019 r. o godz.13:20 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 207 odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 58-140 Jaworzyna, ul.Towarowa 7, dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 16108  [NKW: SW1S/00016108/8].

Prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności do budynku produkcyjno usługowego w części mieszkalnego o powierzchni użytkowej 365,47 m2, (część istniejąca - produkcyjno usługowa o pow. 179,72 m2 i mieszkalna 185,75 m2) posadowiona na działce ew. nr 635, obręb nr 0001 Jaworzyna Śląska, AM-15 o powierzchni 0,0513 ha .
Suma oszacowania wynosi 493 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 328 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Przystępujący do przetargu powinni złożyć pełnomocnictwo szczególne notarialne.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 21-05-2019r, godz. 13:00.Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Jolanta Płaza