OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 69354

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-06-2019 r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 109 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 58-100 Świdnica, ul. 1 Maja 9/10A, dla którego  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 69354   [NKW: SW1S/00069354/3].

Lokal mieszkalny nr 10a o powierzchni użytkowej 107,40 m2 położony jest na III piętrze budynku (o 4 kondygnacjach nadziemnych) budynku wielorodzinnego, przy ul. 1 Maja. Lokal składa się z czterech pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki wraz z WC. Pierwotne były to 2 kuchnie i 2 pokoje, które zostały przedzielone. Wysokość lokalu 2,9. W lokalu C.O. z pieca gazowego rozprowadzone w całym lokalu, ponadto piece kaflowe w pokojach. Z prawem własności lokalu wiąże się udział 12,94% w częściach wspólnych budynku oraz działce gruntu objętej KW nr 15293/4.
Suma oszacowania wynosi 173 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 115 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Przystępujący do przetargu powinni złożyć pełnomocnictwo szczególne notarialne.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 05-06-2019r., godz.11:00.Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Jolanta Płaza