OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 9809

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza, Kancelaria Komornicza nr III w Świdnicy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-09-2019 r. o godz.13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 326 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 58-140 Skarżyce, dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 9809   [NKW: SW1S/00009809/0].

Nieruchomość gruntowa (działka nr 27/4) o pow. 2200 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, wolnostojącym (w trakcie realizacji) o pow. użytkowej mieszkalnej 180,12 m2. Powierzchnia pomieszczeń gospodarczych 40,00 m2. Powierzchnia ogólna 220,12 m2. Całkowita powierzchnia: 263,79 m2. W części dz.27/4 od strony południowo-zachodniej znajdują się budynki  mieszkalno-gospodarcze w złym stanie technicznym (nie przedstawiają wartości). Dojazd do drogi publicznej z działki 27/4 jest możliwy przez działkę nr 64 objętą księgą KW SW1S/00031637/6 należącą do tego samego właściciela.
Suma oszacowania wynosi 535.447,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 356 964,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53.545,00 zł Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Przystępujący do przetargu powinni złożyć pełnomocnictwo szczególne notarialne.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 02-09-2019 r., godz. 11:00.Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Jolanta Płaza