OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 15131

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-06-2018 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 109 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 58-100 Świdnica, ul.Kanonierska 22/7, dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 15131 [NKW: SW1S/00015131/1].

Lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 51,15 m2, położony jest na III piętrze – poddasze budynku (o 4 kondygnacjach nadziemnych) budynku wielorodzinnego - podpiwniczonego, przy ul. Kanonierskiej 22. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC oraz spiżarni-stwierdzono na podstawie KW. Udział nieruchomości w części wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego gruntu i części budynku i urządzenia: 1169/10000.
Suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części wynosi 35 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przystępujący do przetargu powinni złożyć pełnomocnictwo szczególne notarialne. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w    kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 04-06-2018 r. godz.13:00. Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.                         

Komornik Sądowy
Jolanta Płaza