OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 20697

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-07-2018 r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 313 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 58-150 Kostrza,  dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 20697   [NKW: SW1S/00020697/4].

Nieruchomość gruntowa na działce ew. nr 66/2 o pow. 0,0934 ha, zabudowana budynkiem gospodarczym o konstrukcji tradycyjnej, murowanym z kamienia granitowego oraz cegły, krytym dachem dwuspadowym, krytym dachówką, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej wg KW 235,59 m2. Teren działki niemal płaski, działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta i w części jest zabudowana. Teren działki nieogrodzony, w części porośnięty krzakami.W sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości znajdują się tereny kopalni granitu.
Suma oszacowania wynosi 74 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00  do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Jolanta Płaza