OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 70611

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-07-2018 r. o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 109 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 58-150 Stanowice, dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 70611   [NKW: SW1S/00070611/3].

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o przeznaczeniu rolnym, położona w obrębie Stanowice, obręb 0017 Stanowice, gmina Strzegom, oznaczona w rejestrze z ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 598/3 o pow. 15,00 ha, AM-2. Działka posiada dostęp do drogi publicznej-droga asfaltowa od zachodu. Działka ma kształt regularny, teren płaski, jest w uprawie rolnej. Największą powierzchnię obszaru stanowi grunt orny klasy III a (9,78 ha).
Suma oszacowania wynosi 825 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 550 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 82 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanty Płaza, ul.Wałbrzyska 14a/2 lub na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00  do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W związku z tym, że przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość rolną w zakresie możliwości jej nabycia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2 a w/w ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wyżej wymienione może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 6 w/w ustawy za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z
nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Zgodnie z art. 7 w/w ustawy nabywca zobowiązany jest przedstawić dowody potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości. Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Poza tym nabywca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia, iż prowadzi gospodarstwo rolne, w którym łączna powierzchnia użytków rolnych nie jest większa niż 300 ha poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz, że jest rolnikiem indywidualnym w rozumieniu art. 6 ustawy.

Komornik Sądowy
Jolanta Płaza