OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 16785

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-07-2018 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 109 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 58-124 Klecin, dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 16785   [NKW: SW1S/00016785/7].

Nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działek nr 96,97,98,99 (AM-2) obręb 0006, o łącznej powierzchni 1,6 ha. Działka gruntu nr ew. 96 o powierzchni 10200 m2, kształt trapezu, teren płaski, ogrodzony. Działka zabudowana jest budynkami gospodarczymi, które zajmują ok. 34,3 % powierzchni działki (6 budynków gospodarczych + 3 kurniki). Na działce znajduje się wieża z nadajnikiem Polkomtel przynosząca czynsz miesięczny. Działka gruntu nr ew. 97,98,99,  o powierzchni 5800 m2, kształt nieregularny, wielokąt. Działki zabudowane budynkiem dużej starej stodoły i dobudowanymi małymi budynkami gospodarczymi.
Suma oszacowania wynosi 1 229 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 819 333, 33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 122 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przystępujący do przetargu powinni złożyć pełnomocnictwo szczególne notarialne.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 27-07-2018 r., godz: 13:00. Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Jolanta Płaza