OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 23286

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-11-2018 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 109 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 58-160 Świebodzice, ul. Strzegomska,  dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 23286   [NKW: SW1S/00023286/1].


Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 434 o pow. 799 m2 będącej w wieczystym użytkowaniu do 20.04.2092r., zabudowanej budynkiem warsztatu samochodowego z zapleczem administracyjno-socjalnym i częścią magazynową. Jest to budynek stodoły adaptowanej na potrzeby warsztatu samochodowego wolnostojący, niepodpiwniczony, w części dwukondygnacyjny,składający się z 2 zespolonych części: warsztatowej z zapleczem administracyjno-socjalnym i magazynowej o pow. użytkowej 341,57 m2. Do tylnej ściany budynku warsztatowego został dobudowany budynek magazynu, parterowy z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 224,22 m2.
Suma oszacowania wynosi 681 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 454 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Jolanta Płaza