OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 84208

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2018 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 312 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 58-112 Krzyżowa, dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 84208   [NKW: SW1S/00084208/6], działka ewidencyjna nr 102/6 o pow. 0,0755 ha, AM-1.

Działka nr 102/6 jest niezabudowana. Teren płaski, kształt wielokąta, działka posiada sięgacz bardzo wąski utrudniający dojazd. Granica biegnie bezpośrednio przy budynkach na nieruchomościach sąsiednich. Brak przyłączy z możliwością przyłączenia. Na działce studnia kanalizacyjna. Istnieje możliwość zabudowy działki. W sąsiedztwie stara zabudowa ponadto kompleks pałacu w Krzyżowej. W dniu wizji teren zagospodarowany jako ogród wraz z trawnikami dla nieruchomości sąsiedniej.  
Suma oszacowania wynosi 36 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 600,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 680,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Jolanta Płaza